กฎหมายแรงงาน

Zuhorn & Partner เป็นผู้ดำเนินการแทนในส่วนของกฎหมายแรงงาน ทั้งในฐานะนายจ้าง ลูกจ้าง และกรรมการผู้จัดการ ด้านนายจ้างเราให้ความสำคัญกับคำแนะนำในการร่างสัญญา การพัฒนาระบบค่าจ้าง และให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเจรจาต่อรองเรื่องแผนงานส่วนรวม และปรับความคิดเห็นที่แตกต่างให้เกิดความสมดุล อีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการทำงานของเรา คือ การเป็นตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้างในข้อพิพาทด้านการคุ้มครองการเลิกจ้างทั้งนอกศาลและในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน