กฎหมายมรดก

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและองค์กรหลังการเสียชีวิตและเพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียเปรียบทางภาษี จำเป็นจะต้องมีการจัดการกับมรดกอย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเราทีมงานทนายความ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมและสัญญามรดกที่เหมาะสมกับครอบครัวหรือความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เราสามารถช่วยร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ในบริบทของมรดก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังการเสียชีวิต ท่านใดที่ต้องการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปยังชนรุ่นใหม่ได้ควรวางแผนในเวลาอันเหมาะสม ด้วยความช่วยเหลือจากทนายความที่มีอำนาจตามกฎหมาย เรามีความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการดำเนินงานดังกล่าว