กฎหมายครอบครัว

ในส่วนของการออกแบบสัญญาก่อนสมรส เราจะช่วยให้คุณได้รับการจัดการอย่างสมดุลในกรณีที่ต้องแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง เหตุการณ์แบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าเลี้ยงดู การจัดสรรสินทรัพย์ ตลอดจนเฉลี่ยสินสมรสและเงินสะสมเบี้ยบำนาญให้เท่าเทียมกัน